Round the World in Eighty Days

JULES VERNE

Put oko svijeta u osamdeset dana

JULES VERNE

Jules Verne (1828-1905), French novelist, was born in Nantes. He wrote a number of semi-scientific novels, of which Round the World in Eighty Days is one of the best known. This passage gives a description of Phileas Fogg, who later travelled round the world. Jules Verne (1828. – 1905.), francuski romanopisac, rođen je u Nantesu. Napisao je nekolicinu polu-znanstvenih romana, od kojih je Put oko svijeta u osamdeset dana jedan od najpoznatijih. Ovaj odlomak opisuje Phileasa Fogga, koji kasnije putuje oko svijeta.
WAS Phileas Fogg rich? Yes, certainly. But how he had made his money nobody knew, and Mr. Fogg was not the sort of man to tell anybody. He did not spend much money and yet he did not seem to be one of those people who loved saving money. Je li Phileas Fogg bio bogat? Da, sigurno. Ali kako je zarađivao novac nitko nije znao; gospodin Fogg nije bio vrsta čovjeka koji će svakome reći. Nije trošio mnogo novca, ali svejedno se nije činio kao jedan od onih ljudi koji vole štedjeti novac.
He talked very little; in met nobody could have talked less. There was no secret about his habits and his daily life, but as he always did everything regularly in exactly the same way every day, people wondered more and more about him and his past life. Govorio je vrlo malo, zapravo nitko nije mogao govoriti manje. Nije bilo tajni o njegovim navikama i njegovom svakodnevnom životu, ali kako je sve radio redovito na točno isti način svaki dan, ljudi su se sve više počeli zapitkivati o njemu i njegovom prošlom životu.
Had he travelled? Probably, for nobody knew the map of the world better than he. He seemed to have the most exact knowledge of every country and town in the world. Sometimes when the members of the club talked about travellers who had disappeared or become lost in some distant or unknown part of the world, Mr. Fogg, in a few clear words, would explain what had probably become of them. His explanations often proved to be quite true. He was a man who must have travelled everywhere —at least in his mind and imagination. Je li putovao? Vjerojatno, jer nitko nije poznavao kartu svijeta bolje od njega. Bilo je vidljivo da ima najpreciznije znanje o svakoj državi i gradu u svijetu. Ponekad kada su članovi kluba razgovarali o putnicima koji su nestali ili koji su se izgubili u nekom udaljenom ili nepoznatom dijelu svijeta, gospodin Fogg, u nekoliko jasnih riječi, objasnio bi što se dogodilo s njima. Njegova objašnjenja često su se pokazala vrlo istinitim. On je bio čovjek koji je morao putovati posvuda – bar u mislima i mašti.
It was quite certain, however, that for many years Phileas Fogg had not left London. Those who knew him a little better than others did, said that nobody had ever seen him in any other place than London. Even in London the only place where he was seen was the road between his house and the club. The only tilings he ever did were to read the newspapers and play cards. It was clear Mr. Fogg did not play to win money, but for the sake of the game. For him a game of cards was a battle, a fight against a difficulty. Bilo je vrlo sigurno, međutim, da Phileas Fogg godinama nije napustio London. Oni koji su ga poznavali malo bolje od drugih, rekli su da ga nitko nikad nije vidio u nekom drugom mjestu osim u Londonu. Jedino mjesto na kojem je viđen u Londonu jest u ulici koja vodi od njegove kuće do njegova kluba. Jedine što koje je ikada radio bile su čitanje novina i kartanje. Bilo je jasno da gospodin Fogg nije karato da osvoji novac, već zbog same igre. Za njega je kartanje bila bitka, borba protiv nepoznanice.
Phileas Fogg, it appeared, had neither a wife nor children— which may happen to the most honest people. Nobody had ever heard of his father or mother, or whether he had brothers and sisters. He lived alone in his house in Savile Row, where nobody ever paid him visits. Nothing was known about the inside of his house. One servant was enough to do the work. He had his meals at the dub at exactly the same moments every day, when he sat in the same room, at the same table, always alone. He only went home to sleep, always exactly at midnight. Phileas Fogg nije imao ni ženu ni djecu – što se često događa najiskrenijim ljudima. Nitko nije nikada čuo za njegovog oca ili majku ili da ima braće i sestara. Živio je sam u svojoj kući u Savile Rowu, gdje ga nitko nikad nije posjećivao. Ništa se nije znalo o unutrašnjosti njegove kuće. Jedan mu je sluga bio dovoljan za obavljanje posla. Jeo je svoje obroke u klubu u točno isto doba svakoga dana, kada je sjedio u istoj sobi, za istim stolom, uvijek sam. Išao je kući samo spavati, uvijek točno u ponoć.
His home in Savile Row was a simple one, but very comfortable. His habits being so regular, and as he spent all the day at his dub, his servant s duties were light. But Phileas Fogg expected from his servant an exceptional degree of exactness and regularity. Njegov dom u Savile Rowu bio je jednostavan, ali vrlo udoban. Kako su njegove navike bile ustaljene i kako je cijeli dan provodio u svom klubu, dužnosti njegovog sluge bile su lagane. No, Phileas Fogg je od svog sluge očekivao izuzetan stupanj točnosti i redovitosti.
Izvornik: Practice your English, Oxford University Press, 1968, Second edition, pages: 38-39 Prijevod: Lovro Počepan, 1. e

 

Komentari